Шест проекта класираха във втората сесия на Културния календар

   Второ заседание проведе Комисията за предоставяне на финансови средства за реализиране на проекти в областта на културата на 13 юни т. г. Средствата са планирани в Раздел III на Културния календар 2017 г. на Община Плевен.

Съгласно разпоредбите на чл. 24 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата за одобрен се счита проект, получил минимум 60 % от максималния брой точки, т. е. 270 точки от максималните 450.