Обявена е обществена поръчка по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

   Община Плевен обяви обществена поръчка по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, финансиран със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. Общата прогнозна стойност е 20 150 805.44 лв., без да се включва ДДС. Поръчката е разделена на две обособени позиции. По първата – „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)”, ще бъде осъществено изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км, изграждане на КПС, напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен, с обща дължина 4,636 км, рехабилитация на 8,915 км водопроводна мрежа, подмяна на съществуващи сградни отклонения и изграждане на нови, по трасето на водопроводната и канализационна мрежа към всеки имот.