РИОСВ – Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

   Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, препарирани екземпляри от защитени видове – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.
Белоопашатият мишелов /Buteo rufinus/ и Дивата котка /Felis silvestris/ са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.