Очаква се повишение на речните нива в Дунавския район

   На 6 и 7 януари се очаква нивата на реките да се повишат, сочат данните, публикувани на страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен. Те ще са в резултат на прогнозирани валежи и снеготопене. В средните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом нивата ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Това сочи моделът за водосбора на р. Искър, реките Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка и Малък Искър.