Новини

Община Плевен призовава за опазване чистотата на въздуха през отоплителния сезон

Във връзка с началото на  отоплителния сезон Община Плевен призовава жителите на всички населени места в общината за спазване и прилагане на основни правила, които ще доведат до намаляване на емисиите на замърсители (фини прахови частици с размер до 10 μm -ФПЧ10) във въздуха през зимния сезон:

 1. При възможност да се използва начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – топлофикация или газификация на жилищата, електрическа енергия;
 2. Да се изолират максимално жилищата срещу изпускане на топлината в околната среда;
 3. Да не се използват въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се отделят увеличени количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид;
 1. Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
 • да е суха;
 • да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
 • да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
 • да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 1. Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост;

Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина

Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5
 1. Да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха;
 2. Да не се изгарят в домашните отоплителни печки или котли отпадъци – пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.

Изгарянето на отпадъци е забранено и нарушителите се глобяват!

 

Община Плевен призовава заедно да опазим въздуха чист в нашата община!