Новини

Общински съвет – Плевен прие промени в общинската инвестиционна програма за 2020 г.

Общински съвет – Плевен, прие изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. Промените касаят източниците на финансиране за обектите, като всички обекти в програмата се запазват. Решението получи единодушна подкрепа и прието с 41 гласа „за“.

Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година е утвърдена заедно с решението за общинския бюджет. Нейният обем, разпределен по обекти и източници на финансиране, е в размер общо на 11 981 683 лв., от които 3 231 379 лв. са преходен остатък от целеви трансфери и субсидии, 1 324 800 лв. целевата субсидия за капиталови разходи и 7 425 504 лв. собствените бюджетни средства /в т.ч. инвестиционни кредити, др.преходни остатъци./ Във връзка с пандемията от COVID – 19 и въведеното извънредно положение в страната ритмичността на плащанията към общинския бюджет е нарушена, в резултат на което спрямо същия период на предходната година постъпленията от местни данъци и такси изостава с около 6 млн.лв. Това влияе съответно и на разплащането на вече поети ангажименти. Предвид факта, че гласуваните средства със Закона за държавния бюджет са непроменени, с целевата субсидия за капиталови разходи е целесъобразно да се реализират обекти в по-напреднала фаза на изпълнение. На тези основания Общинският съвет на Плевен прие вътрешни компенсирани промени между обектите в Инвестиционната програма за тази година.

Решено бе заложеният в Програмата основен ремонт на Регионалния исторически музей в Плевен да бъде осъществен със собствени бюджетни средства в размер на 80 000 лв., вместо със средства от целевата субсидия за капиталови разходи.

Със 150 000 лв. собствени бюджетни средства вместо с предвидените първоначално средства от целевата субсидия за кaпитaлoви разходи, ще се извърши и ремонт на тротоар на бул. „Данаил Попов“. Същата промяна относно финансирането бе приета и за частичното изграждане на улица в жк „Дружба“, до бл.317 – обектът ще бъде реализиран със собствени бюджетни средства в размер на 260 000 лв.

Изменя се финансирането и на заложения основен ремонт на ул. „Лозенка“ – средствата за това ще бъдат изцяло от целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 92 800 лв. сумата става 272 800 лв.

Изменя се финансирането и на обект „Усилване на вертикални ограждащи елементи и отвеждане на дъждовни води от основата на многофамилна жилищна сграда бл. 313 в жк „Дружба““ – заложените за това 75 000 лв. ще са от целевата субсидия за капиталови разходи.

Със 150 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи, вместо с приетите първоначално собствени бюджетни средства, се предвижда изграждането и на алеи в гробищния парк „Чаира“.

Изменя се финансирането и на заложения основен ремонт на ул. „Св. Кл. Охридски““ – финансирането на обекта е с 25 000 лв. собствени бюджетни средства и 35 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи.

Изцяло със средства от целевата субсидия за капиталови разходи ще се финансира обект „Подпорна стена ул. „Княз Борис I“, № 30 и 32″. Предвидената сума за това е 50 000 лв.