Новини

Общински съвет – Плевен, прие наредба за ползването на общинските спортни обекти

Общински съвет – Плевен, прие нова Наредба №37 за условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. Предложението бе отлагано в две поредни заседания. Точката е първа в дневния ред на днешното заседание, което отново се провежда в зала „Катя Попова“ при закрити врати и спазване на съответните противоепидемични мерки.

Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, който е в сила от 18.01.2019 г., определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Съгласно текстове в него общинските спортни обекти могат да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени с наредба на общинския съвет. Целта на приетата нова Наредба №37 за Община Плевен е да се регламентират условията за предоставянето на спортните обекти общинска собственост, съобразно действащото законодателство. Така освен  регулиране на обществените отношения, свързани с използването на общинските спортни обекти, ще се даде възможност и за инвестиции в тях, както и предпоставки за по-доброто им управление.

Общинската Наредба №37 определя: изискванията, на които трябва да отговарят участниците; критериите за оценяване размера на предвидените инвестиции и контрол по изпълнението им; условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати; реда за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.

Текстове в ЗФВС дават възможност общинските спортни обекти да се отдават под наем за срок до 1 година без търг или конкурс при условия и по ред, определени в Наредбата, на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона.

Отново според ЗФВС спортни обекти или части от тях – държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 10 години, като в тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове.

Спортните обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.

При разработването на проекта за Наредба №37 на Община Плевен са взети предвид всички норми на Закона за физическото възпитание и спорта.