Новини

Георг Спартански наложи вето на решениeто за Бюджет 2020

Вето на решенията на Общинския съвет за приемане на Бюджет 2020 и промени в Наредба № 17 наложи кметът Георг Спартански, съобщават от пресслужбата на общинската администрация.

Приетият и публикуван текст на Решение № 082/27.02.2020 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на ОбС – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен в § 6 съдържа становища, а не норми, са част от мотивите на кмета. В посоченото Решение не съответстват разпоредбите в текстов и табличен вид. Същото съдържа и дискриминационен характер, а именно – промените в Наредба № 17, гласувани от общинските съветници, предвиждат родителите на деца до 4-годишна възраст да заплащат месечна такса в неясно какъв точно, но намален размер. За децата, за които законодателят е постановил задължително предучилищно образование, обаче, родителите следва да заплащат при посещение от 20-22 дни между 52.00 и 57.20 лв. само за хранене извън държавното финансиране. Част от общинските съветници, които подкрепиха това решение, имат деца в детски ясли и градини, което представлява гласуване в конфликт на интереси и съответно нарушение на законодателството. Освен незаконосъобразно Решението е и нецелесъобразно, защото е прието без извършен анализ на въздействието на приетото намаление на таксите за детски ясли и градини върху Бюджета на Община Плевен за 2020 г. и без изрично решение по какъв начин ще бъдат компенсирани в рамките на Бюджета, гласят още мотивите на Георг Спартански.

Решение № 111/28.02.2020 г. относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2020 г. е представено без всички цитирани в него приложения, посочва кметът във второто си вето. И това Решение съдържа дискриминационен елемент в частта, определяща критериите за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. от Общинския бюджет за второ родено дете в семейството.

Неизпълнимо е направеното предложение и приетото решение за увеличаване приходите на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” за 2020 г. като цяла една сума – 180 000 лв., без да е прието решение за конкретна промяна в размера на приходните параграфи по ЕБК, по които са предвидени тези приходи в проектобюджета.

Приетите предложения за отпадане на обекти или намаляване стойността на други от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г., без да са уточнени и посочени конкретните размери на отделните обекти по конкретни източници на финансиране, също са неизпълними, се казва в мотивите за налагане на ветото. Като неизпълними и незаконосъобразни са определени със съответните нормативни доводи и приетите предложения за увеличаване средствата в частта „Местни дейности” по бюджета на кметствата със самостоятелен бюджет за 2020 г. с 228 000 лв., с които се намалява собственият бюджет на Община Плевен от различни параграфи; за увеличаване приходите за 2020 г. на общинските предприятия „Акварел”, „Жилфонд”, „Център за градска мобилност”, „Управление на общински гори и земи” общо с 340 000 лв. Като нецелесъобразни са определени в мотивите намаляването на субсидията на ДКТ „Ив. Радоев” и направените промени в Културния календар, тъй като те ощетяват културния живот в града чрез отнемане на финансов ресурс от едни културни институции за сметка на други и водят до противопоставяне на творческите гилдии, счита още кметът Георг Спартански.