Новини

Проведе се обсъждането на бюджет 2018 г.

Председателят на Общински съвет в Плевен, Мартин Митев организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2018 година. То се проведе в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“. Заедно със заместник-кмета по финансите Милен Яков председателят на Общинския съвет обобщи данните от 2018 г., като подчерта, че го прави заради журналисти, тъй като в залата нямаше граждани и присъстваше само един общински съветник.

„Публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2018 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира Мартин Митев и допълни, че всеки може да се запознае с отчета на интернет страницата на Община Плевен, категория „Дейности“ / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ – https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/

Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 година е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на „Делегирани от държавата дейности“ са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на „Местни дейности“ и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности“ – 34 899 990 лв. През отчетния период Сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства, и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултата на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв. Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане за изпълнението на общинския Бюджет 2018, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Николай Стоев