Новини

28 точки в дневния ред на Общински съвет – Плевен, за заседанието в четвъртък

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание утре – 27 юни , от 9 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред на съветниците този месец включва 28 точки. Първа точка в дневния ред е обсъждане на предложение за промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на общината. Предлаганите изменения са в текста относно часовия диапазон за спазване на нощната тишина и конкретно понятието „празнични и почивни дни“. 

Предложение за отмяна на Решение №1260/28.03.2019 г. на Общинския съвет внася неговият председател Мартин Митев. Решението касае избора на Енчо Христов за управител на „Дентален център I – Плевен“ ЕООД. Причините за отмяната са постъпило заявление от страна на Христов за отказ от избрания пост и спазване разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

 Две от предложенията този месец са свързани с откриване на процедури за избор на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд – Плевен. Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища изтича в края на 2019 г. В тази връзка в деловодството на Общински съвет – Плевен, са постъпили писма от Окръжен съд – Плевен и на Апелативен съд – Велико Търново за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, като тези, които ще бъдат избирани от Общински съвет – Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Тръново е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, като Общински съвет – Плевен трябва да предложи 70 от тях.

Общинските съветници предстои да вземат решения и по три предложенията за общинската фирма „Тролейбусен транспорт“. Първото от тях е общинският превозвач освен вътрешен оператор в направлението тролейбусен транспорт, да стане такъв и за електроробусен и автобусен транспорт. Второто касае изтичане срока на договора, с който инж. Ангел Несторов е избран за управител на дружеството. Това налага съответно ново решение за избор на управител за срок съгласно общинските нормативни разпоредби. Съветниците ще обсъждат предложение Община Плевен да извърши необходимата подготовка за кандидатстване с партньорски проект за екологосъобразен обществен електротранспорт. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Очакванията по процедурата са Плевен да получи финансиране в размер на 15 млн. лв., с които да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни станции и обслужваща техника.

На това заседание Общински съвет – Плевен, ще преразгледа и свое решение от края на миналата година, с което бе дадено съгласие Общината да обезпечи финансирането на проекти чрез дългосрочен кредит от Регионалния фонд за градско развитие и съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв. Средствата са за основен ремонт на пл. „Свобода“ и пешеходната ул. „Васил Левски“ /от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“/ и за ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори. Преразглеждането касае промяна в срока за усвояване на кредита от 12 на 24 месеца.

Дневният ред включва още предложение за даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект; предложения за продажби на общински недвижими имоти, отредени за жилищно строителство по плана на с. Буковлък; учредяване право на строежи за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлени имоти по плана на град Плевен; и др.

Последна точка е питане, внесено от общинския съветник Николай Николов Маринов. Поставеният въпрос е за монтираните в Плевен паркомати от Центъра за градска мобилност, тяхното състояние и паркирането в централната част на Плевен като цяло.