Новини

Обсъждат промени в общинската наредба за обществения ред

Предложение за промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии на Общински съвет – Плевен. В заседания този месец то ще бъде разглеждано от ПК по „Обществен ред и сигурност“ и ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“.

Със свое решение от август миналата година Общинският съвет прие промени в наредбата, като по този начин нормативният документ бе приведен в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за защита от шума в околната среда. При приложение на изменената вече наредба е установено, че промяната създава практически проблеми във връзка с наказателната разпоредба, което налага корекция на местно ниво и отстраняване на допуснатия пропуск.

Необходимо е допълване и на един от текстовете с цел категорична яснота за дните, в които се допуска по-либерален подход по отношение на часовия диапазон за спазване на нощната тишина. Става дума за текста на  чл. 3, т. 1. Ако промените в тази част бъдат приети, забраната за вдигане на шум или извършване на дейности, които нарушават тишината и спокойствието ще е забранено, както и досега, в работни дни от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч., но за празнични и почивни дни забраната ще важи от 13:30 до 16:30 ч. и от 23:00 до 08:00 ч. в случай, че следващият ден също е празничен или почивен. Липсата на подобна яснота сега е повод за съдебна практика на отмяна на наказателни постановления, по съставени актове в почивни дни, предшестващи работен ден.

Предложението за промяна в общинската Наредба №1 е внесено в Общинския съвет и публикувано за становища и мнения на граждани на интернет страницата на Община Плевен.