Новини

Домашният патронаж ще обнови част от базата си по проект

Общинските съветници одобриха внесено от кмета на Община Плевен Георг Спартански предложение за кандидатстване с проект „Подобряване материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” за привличане на външно финансиране от Фонд „Социална закрила”. Фондът, който е към Министерството на труда и социалната политика, подкрепя проекти на общини за изграждане на нова, реконструиране и модернизация на материална база за предоставяне на социални услуги, в това число за обществени трапезарии и домашен социален патронаж. Общата стойност на проекта е 24 504 лв. с ДДС, от които задължителният финансов принос към бюджета на проекта от страна на Община Плевен е в рамките на 10 %, или 2 450,40 лв. с ДДС. Предвижда се доставка на професионални електрически уреди, които ще улеснят дейността на служителите от Общинския домашен социален патронаж и ще намалят изразходваните за електроенергия средства по приготвянето на храна. Кметът припомни, че миналата година с решение на Общинския съвет беше повишен капацитетът на ползващите услугата от 300 на 400 човека в общината.