Новини

Отчетоха изпълнението на мерките от Програмата за намаляване нивата на замърсителите на въздуха в Плевен

Отчет за изпълнение на мерките от Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух на територията на Плевен по показателите фини прахови частици за 2018 г., бе представен днес пред Общинския съвет на Плевен. Програмата е приета от местния парламент с решение от 27.10.2016 г. и е с план за действие за периода 2016-2020 г. Съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух отчет за изпълнение на мерките в нея се представя всяка година.

В отчета, представен пред Общинския съвет се посочва, че Община Плевен участва в национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Във връзка с това през 2015 г. в Общината е създадено специално звено за управление на дейностите по програмата и информационен център, в който са консултирани над 800 граждани. Договори за целево финансиране са подписани за 34 обекта, а през 2018 г. са въведени в експлоатация три санирани жилищни блока в ж.к. „Дружба“, два в ж.к. „Сторгозия“, сгради на ул. „Георги Кочев“ №16, на ул. „Константин Величков“ №8, на бул. Христо Ботев №158 и на ул. „Ген. Колев“ № 33.

Относно партньорствата в рамките на компетенциите на общинската администрация става ясно, че през 2018-а „Топлофикация – Плевен“ е изградила 12 нови абонатни станции и е присъединила нови 243 абонати. През периода от „Аресгаз“ са изградили нова газоразпределителна мрежа с дължина 1900 м. и са присъединени нови 220 домакинства.

През април 2018 г. Общината подписа договор с фирма изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на общината, като сметосъбиращите автомобили са с европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент. През септември 2018-а е стартирала поръчка и за поддържане на чистотата, става ясно още от отчета. В документа се посочва още, че през септември 2018 г. са доставени и въведени в експлоатация 14 нови тролейбуса без помощен двигател, като очакванията от това са да се повиши привлекателността на градския транспорт и намалят вредните емисии от газове. Заедно с действащите към момента 40 нови тролейбуса, които през 2014 г. бяха въведени в експлоатация, на практика е подменен целият тролейбусен парк на Плевен. Като дейност в отчета е включена и поддръжката на тротоарната мрежа и уличните платна в Плевен.