Новини

Представиха постигнатото до момента по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен”

Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен се превърна за две години в притегателно място за деца до 7 години и техните родители. Това е резултат от работата на екипа по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен”, който към момента е близо 30 човека. „Хората в центъра имат в сърцата си желанието да работят в социалната сфера, а това е дарба“, каза Тодор Еленков, заместник-кмет „Обществен ред и сигурност” и ръководител на проекта на междинна пресконференция, проведена днес в Заседателната зала на Община Плевен. Той сподели, че една от най-силните страни в успешния модел, по който функционира Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията (РЦРИУ) – Плевен, е привличането на утвърдени имена в медицината: педиатри, акушер-гинеколог, стоматолог, логопед, психолог. Те, заедно с младия екип от социални работници, специален педагог, медиатори, рехабилитатор/кинезитерапевт, медицинска сестра, юрист успяват да спечелят доверието на представители на рисковите групи. „Най-сериозното предизвикателство пред Община Плевен е да продължи ангажимента на добрите специалисти. Това е задължително условие за успешното функциониране на центъра и постигане на оптимални резултати”, каза Стефан Милев, заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”.

В РЦРИУ се предоставят безвъзмездно четири вида социални услуги, които обхващат различен обем от дейности. Това са: „Ранна интервенция на уврежданията”, „Здравна детска консултация”, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, „Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства” в следните направления: формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Мобилните услуги се предоставят във всички обхванати по проекта населени места: гр. Плевен, гр. Славяново и селата Буковлък, Дисевица, Мечка, Николаево, Опанец, Търнене, Гривица, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Брестовец и Ясен, те са допринесли за преизпълнението на планираните индикатори.

Освен безплатното предоставяне на услугите, ръководеният от директора на РЦРИУ Дилайла Славейкова екип, привлича дарения и подпомага социално слабите семейства. Това е място, в което могат да се видят много щастливи очи, каза Камелия Горненска, началник-отдел „Наблюдение и контрол проекти и програми” и координатор на проекта. И ако успехът на един проект се измерва с постигнатите резултати, то този относително малък на фона на мащабните инфраструктурни проекти на Община Плевен има резултати, които могат да бъдат измерени само с доверието и грижата в местната общност. „Това е един от най-трудните проекти, защото изисква ежедневен пряк контакт и влагане на много специфичен труд. Но си заслужава, защото инвестициите са в най-скъпото – децата”, допълни тя.

Проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 752 144,92 лв. Неговото изпълнение започна на 01.09.2016 г. и ще приключи на 31.12.2019 г., след като беше увеличен размерът на финансирането и удължен с една година.