Новини

Приеха План-сметката за сметосъбиране в Община Плевен за 2019 г.

Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2019 година. Такса битови отпадъци остава без промяна и през новата година, в размерите, приети от местния парламент с решение от 21 декември 2015 година.

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, годишният размер на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място с решение на Общинския съвет на база на приета План-сметка. План-сметката включва необходимите разходи за: събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третирането им, както и закупуване на съдове за съхраняване; проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; почистване на териториите, предназначени за обществено ползване. Действащите размери на такса битови отпадъци, определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет – Плевен, които остават в сила и за календарната 2019 година, са както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за Кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно текстове от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа не се събира „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем…“

В План-сметката са записани прогнозните приходи и посочени разходите от такса „смет“ за 2019 година. Приходите от таксата за 2019 г. са в размер на 6 800 000 лв. В раздел „Разходи“ общата сума е 11 582 000 лв. От тях 3 240 000 лв. са за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци. За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, посочената прогнозна сума е съответно 2 076 000 лв., а за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината ще са нужни 3 400 000 лв.