Новини

Още четири общински наредби на вниманието на съветниците

Предложения за отмяна на действащата Наредба №9 /за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/ и приемане на нова, за отмяна на Наредба №6 /за регистрацията и отглеждаме на кучета на територията на община Плевен/, и за промени в Наредба №20 /за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен/, са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен. За обсъждане влиза и предложение за промени в Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост. Така заедно с предложената нова Наредба №18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/, на обсъждане предстои да бъдат подложени пет от нормативните документи на местно ниво.

Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове всеки проект за нормативен акт трябва да бъде обществено достъпен за публично обсъждане 30 дни. Проектите за изменения на Наредба №9 /https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-9-za-polzvane-na-pasishta-i-meri/, Наредба №6 /https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/naredba-za-otmyana-na-naredba-6-za-registratsiyata-i-otglezhdane-na-kucheta-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven/ и Наредба №26 https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/predlozhenie-za-priemane-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-26-za-upravlenieto-stopanisvaneto-i-polzvaneto-na-gorskite-teritorii-obshtinska-sobstvenostса, са публикувани на страницата на вносителя Община Плевен. Те ще стоят на вниманието на общинските съветници още този месец. Проектът за изменение на Наредба №20 е публикуван на страницата на Общински съвет – Плевен, раздел „Документи“ / „Проекти на документи – https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-20-za-opredelyane-razmera-na-mestnite-danatsi-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven. Публикацията е от 7 ноември и се очаква предложението да бъде обсъждано на заседанието на Общинския съвет през месец декември.

Предложението за отмяна на действащата общинска Наредба №9 и приемане на нова е резюлирано от председателя на Общинския съвет Мартин Митев за две от постоянните комисии – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ и ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“. Посочени са две основни причина, налагащи приемане на нова Наредба №9. Първата е нормативните изменения в последните години в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в правилника за неговото прилагане. Втората – създаденото вече общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. С решение на ОбС – Плевен от януари 2017 г. за същото е одобрена структурата и обща численост на Община Плевен, от което решение е видно, че сектор „Земеделие и гори“ не съществува, а на същия има вменени задължения в много от текстовете на действащата Наредба №9.

Вторият нормативен акт, по който общинските съветници ще решават през ноември, е Наредба №6 и предложението за нейната отмяна. Причината –  несъответствието й с действащите нормативни актове от по-висока степен. Във връзка със зачестилите протести на прокурори срещу наредби на общинските съвети и извършен преглед на съдебната практика се установи, че част от местните наредби регламентират обществени отношения, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация, се посочва в предложението. Регистрацията на кучета се извършва съгласно Закона за защита на животните, а реда за регистрация, както и задълженията и отговорностите на собствениците на домашни любимци е регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В проекта за промяна на Наредба №20, внесен от общинския съветник Николай Николов Маринов, корекцията касае размера на данъка в Община Плевен за леките автомобили съобразно мощността на двигателя. Предложеният проект за решение е промените да влязат в сила от началото на 2019 година.