Новини

Започна строителството на водопроводна и канализационна мрежа в плевенското кметство Ясен

С официална церемония на 02 ноември 2018 г. беше поставено начало на строителството  на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Домакини на събитието бяха Георг Спартански – кмет на Община Плевен, Цецо Андрейски – заместник-кмет на Община Долна Митрополия, кметът на с. Ясен Йото Добрев. Присъстваха заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов, ръководителят на проекта инж. Петър Петров и екипът експерти от двете общини, представители на институции, на фирмата изпълнител „Запрянови 03” – Асеновград, много жители на селото.

Поздрав отправиха деца от фолклорния състав при читалище „Просвета” с изпълнение на народни танци, по традиция беше отслужен и тържествен водосвет. Днес започва реализацията на един важен обект от приоритетния за страната ни проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, каза в приветствието си кметът на Община Плевен Георг Спартански. Пожелавам на фирмата изпълнител, на целия екип да следват своите отговорности, за да можем след завършването да си стиснем ръцете за една наистина добре свършена работа.  Влагаме европейски средства и не можем да си позволим да не постигнем нужното качество, категоричен беше той.

В рамките на обекта ще бъдат изпълнени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2 786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4 489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9 364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4 636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр. Плевен към ПСОВ – с. Божурица.

В резултат на извършените дейности ще се повиши надеждността на водоизточниците и услугата за доставяне на води; ще се увеличи броят на домакинствата, свързани към централизирано снабдяване с питейна вода; ще се подобри качеството на доставяната питейна вода в съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО; ще се увеличи броят на агломерациите в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води; ще се подобри качеството на повърхностните водни тела в региона; опазването на екосистемите и биоразнообразието; ще се намалят водозагубите и ще се повиши ефективността на производството и разпределение на водата; ще се намали рискът от замърсяване на подземни води; ще се подобри екологичното състояние на р. Вит, в т. ч. възстановяване на биоразнообразието и ще се осигури непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата.

Първият и единствен в страната партньорски проект между две общини „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-0004 се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37  лв.