Новини

Общинският съвет прие решение краткосрочен дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен

Общински съвет – Плевен прие решение за удължаване срока на договор за кредит на Общината с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“. Решението видът на дълга от краткосрочен да стане дългосрочен подкрепиха 27 от общинските съветници, 9 гласуваха „въздържал се“. Точката бе единствена в дневния ред на заседанието.

С Решение №530 от 30.03.2017 г. Общинският съвет е дал съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.“. Максималният размер на дълга, който може да бъде поет е 3 407 060 лв. при срок за погасяване  до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.

В изпълнение на така взето решение е сключен Договор за кредит от 11.07.2017 г. в размер на 3 407 060 лв., със срок за усвояване до 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. По искане от страна на длъжника – Община Плевен, страните са се съгласили и на 30.10.2017 г. е подписан Анекс №1 към договора за кредит, с който е удължен срока за усвояване на кредита до 30.11.2017 г., като всички останали клаузи остават без промяна. Към момента от така разрешения кредит са усвоени 3 216 418,12 лв., информира при представяне на предложението зам.-кметът Милен Яков – временно изпълняващ длъжността кмет. На заседанието бе пояснено още, че след консултации с експерти от ФЛАГ относно възстановяване на средствата от ползвания заем и възможността Община Плевен да кандидатства за отпускане на нов, необходим за окончателно плащане по проекта, е предложен вариант срокът на договора за сегашния заем да бъде удължен чрез трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен заем.

При представяне на предложението бяха поставени конкретни въпроси и изказани различни мнения от страна на общинските съветници.

След обсъждане Общинският съвет гласува Решение №530 от 30.03.2017 г. да бъде изменено в частта на т.1 „Условия за погасяване“ както следва:

  • Вид на дълга – било „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем“, става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем“
  • Срокът за погасяване – било „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване“, става – до 25.09.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване“.

Решението на Общински съвет – Плевен видът на общинския дълг от краткосрочен да стане дългосрочен ще бъде представено на заседание на Управителния съвет на ФЛАГ на 25 май.