Новини

Общинският съвет обсъжда 38 точки на заседанието си тази седмица

По предварителен дневен ред от 38 точки, две от тях питания от съветници, ще заседава тази седмица Общинският свет на Плевен. Редовната сесия на местния парламент е на 29 март /четвъртък/ от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №1039/24.04.2014 г. на местния парламент и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Предложението бе част от дневния ред  и на предходните две заседания, но дебатите по него бяха отложени за март.

Този месец пред Общинския съвет ще бъде представен Отчета за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г., предстои гласуване и на План за развитие на социалните услуги в Общината за 2019 г. Част от дневния ред на заседанието е предложение и за преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Съветниците ще обсъжда през март и Общинския годишен план за младежта за 2018 година. На сесия влиза също така Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г., отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Общината през 2017 г. и предложение за приемането на такава за 2018 година. Под номер 12 в дневния ред е предложението за сформиране на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби.  Вносител на предложението е ПК по „Образователна политика и читалищна дейност”.

На 29 март местният парламент предстои да утвърди програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2018 година. Важна част от дневния ред е и предложението за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от ЕС за същия период.

Предложение за приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях е под номер 19.

За обсъждане на тази сесия влиза и предложението за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметник на Девета плевенска дивизия. Вносител на точката е кметът Георг Спартански. Във връзка с набирането на средства за изграждането на паметника, председателят на Общинския съвет Мартин Митев съобщи, че ще призове всички общински съветници да направят дарение за изграждането на паметника като внесат в откритата за тази цел сметка сума по желание.