Плевен с Програма за закрила на детето за 2017 година

   Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2017 година, прие на днешното си заседание Общински съвет – Плевен. Предложението бе внесено от ПК  по „Здравеопазване и социална политика“ и прието без дебати. Програмата подкрепиха 37 от съветниците, 2 гласуваха против.

Съгласно Закона за закрила на детето и правилника за прилагането му, дирекция „Социално подпомагане“, след изготвяне от Комисията по чл. 20 а от Закона за закрила на детето, ежегодно внася Програма за закрила на детето в Общинския съвет за одобрение. Същата е съгласувана и дискутирана с всички заинтересовани институции, при изготвянето й е взето предвид и националното законодателство, европейските директиви както и местните специфики, се посочва в предложението до съветниците.