Общината издаде първите три разрешителни за саниране на жилищни сгради

   Отдел „Техническо обслужване” при Дирекция „Устройство на територията” на Община Плевен работи приоритетно по одобряване на проектната документация и разрешаване на строителството за изпълнение на мерките за енергийна ефективност на първите три жилищни блока за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Плевен.

След представяне на оценка за съответствие от фирмата, упражняваща строителен контрол в проектирането, Главният архитект на Община Плевен Светослав Митев одобри внесените проекти. Въз основа на това са издадени 3 разрешителни за строеж, всички в жк „Дружба” – за блокове с номера 115, 228 и 333.