Община Плевен сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт в Плевен”

   Община Плевен сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Стойността на проекта е 17 249 286, 80 лв., а продължителността му – 48 месеца.

Проектното предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен и в съответствие с поставените цели на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година за постигане на устойчив и интелигентен растеж, интегритет и синергичен ефект. Инвестиционните компоненти предвиждат подмяна на тролейбуси, сервизни машини, внедряване на интелигентни транспортни системи – Електронна система за таксуване на пътниците в масовия градски обществен транспорт, внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в Плевен.