РИОСВ-Плевен изпълни плана си за контролната дейност през 2016 година

   През 2016 г. експертите от РИОСВ-Плевен са извършили 1014 проверки на 867 обекта, от които 642 планови и 372 извънредни проверки. Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен при извършване на 76 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 29 проверки на обекти с комплексни разрешителни.

Осъществен е контрол по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 54 обекта.

Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на постъпилите в РИОСВ-Плевен жалби и сигнали – 20,19 %.През отчетния период в РИОСВ-Плевен са заведени 80 сигнала и 39 жалби. След извършени проверки на място и по документи е установено, че 10 жалби и 30 сигнали са основателни, 5 жалби и 30 сигнала са неоснователни, а 24 жалби и 20 сигнала са препратени по компетентност.