Общинският съвет на Плевен прие Бюджет 2017

   След продължителен и тежък дебат Общинският съвет на Плевен прие днес Бюджет 2017. Бюджетът бе приет с гласовете на 31 от съветниците, въздържал се – 1, против – няма.

Размерът на Бюджет 2017 е общо 82 165 349 лв. приходи и толкова разходи. Приходите за държавни дейности през годината ще бъдат 46 521 381 лв. – толкова са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Планираните постъпления от имуществени и други данъци през годината са в размер на 16 355 000 лв. В разходната част на бюджет 2017 заложените разходи за делегирани от държавата дейности са 46 521 381 лв., за местни дейности – 32 272 018 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 3 371 950 лв.