В края на септември внасят проекта за ремонт на ДФСГ „Интелект” – Плевен за оценка

   Община Плевен изготвя проектно предложение „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” – Плевен” за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Компонент 2 „МОН и общини, на чиято територия са разположени професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и „Растениевъдство и животновъдство”. Стойността е1 400 000,00 лв. с ДДС за проектни дейности с инфраструктурна насоченост. Общината е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”.

Предвидената подкрепа по ОПРР 2014-2020 е за подобряване на материално-техническата база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда на учащите се.