Новини

Таксата за битови отпадъци в община Плевен няма да се увеличава

Общински съвет – Плевен прие на редовната си сесия днес с 38 гласа „за“ План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 год. Таксата за битови отпадъци за населените места няма да се увеличава. Действащите в момента размери на таксата са определени с Решение на Общинския съвет от 21.12.2015 год.

Размерите на такса битови отпадъци, които ще са в сила и през 2021 год., са следните:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

-за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

-за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

-за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 29,06 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: за сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем.

Прогнозните разходи в План-сметката за приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 год. са 13 171 500 лв. При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори по почистване и третиране на отпадъците, а също и завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качественото и редовно почистване на улиците. Прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване е 3 360 000 лв. с ДДС. За почистване по райони в града – на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, както и трикратно миене през годината, заложените средства са 4 500 000 лв. с ДДС.