Новини

Община Плевен приема документи на възрастни и хора с увреждания за почасова патронажна грижа

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Обявява процедура за прием

на заявления от кандидат – потребители на почасови здравно-социално услуги

по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и

лица с увреждания в община Плевен”

 

Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен” предвижда предоставяне на пакет от здравни и социални дейности в подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора, които живеят в домашна среда. Услугата предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на потребителите, в зависимост от конкретното състояние и ограничения на индивида. Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на потребителите, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата.

Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в община Плевен. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от месец май 2020 г.

Персоналът, който ще осъществява услугите, включва: социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и домашни санитари. На всички кандидат-потребители подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещения в дома.

Основните дейности, предоставяни по проекта са:

 • Здравни грижи: медицинско наблюдение, консултиране, превенция на заболяванията, измерване и регистрация на витални показатели; извършване на манипулации, съдействие за изготвяне на изследвания, медицинска рехабилитация, назначена от физиотерапевт; съдействие при получаване на технически помощни средства;
 • Социално-битови дейности: почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните потребности.;
 • Психологическа подкрепа и консултиране;

 Всяко лице от целевата група може да получава здравно–социални услуги до 2 часа на ден.

Кандидат-потребители, които са допустими да ползват социално – здравни услуги, са:

 1. Възрастни хора над 65 години (навършили 66 г.) с ограничения или в невъзможност от самообслужване.
 2. Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност (от 18 г. до 65 г.).

Необходими документи за подаване от страна на кандидат – потребителите:

 • Заявление ( образец, приложение № 1А )
 • Документ за самоличност ( за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – когато е приложимо.
 • Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК(копие) – когато е приложимо
 • Протокол от ЛКК – когато е приложимо.
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – ако е приложимо;
 • Документ за настойничество / попечителство или пълномощно да се представлява лицето, желаещо да ползва услугата (копие) – когато е приложимо.
 • Декларация за съгласие за обработване на личните данни (образец, Приложение № 2А)
 • Декларация, че към момента на кандидатстването не ползва друга подобна социална услуга (образец, Приложение № 6А).

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Плевен www.pleven.bg

и в офиса на проекта – ул. „Ген.-лейт. Ат. Стефанов № 4, (бившата ул. „Хемус“)

Заявления се приемат от 05.02.2020 г. до 25.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Център за социални услуги на адрес:

гр. Плевен, ул. „Ген.- лейт. Атанас Стефанов“ № 4, (бившата ул. „Хемус“)

Допустимо е подаване на нови заявления и след обявения срок.

За допълнителна информация::

тел. 064/800-011 офис на проекта

тел. 064/881-226 – Людмила Йочева – Ръководител на проекта