Завишен контрол при изпълнение на задълженията на назначените по НП „Сигурност” регламентира заповед на областния управител

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Сигурност” и зачестилите произшествия, областният управител арх. Бойко Балтаков издаде заповед. С нея той нареди назначените от областен управител на област Плевен на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред”, по НП „Сигурност” лица да изпълняват вменените им с длъжностната характеристика задължения в началото на всеки работен ден да се явяват в съответното кметство и получават задачите за изпълнение през деня от кмета или кметския наместник или упълномощени от тях лица. Преди края на работното време да ги отчитат и се подписват в присъствената форма, като неизпълнението на поставените изисквания да се счита за неявяване на работа.