Новини

Общинският съвет заседава по 32 предложения в четвъртък

Общо 32 предложения, едно от тях за промени в действаща общинска наредба, включва предварителният дневен ред на Общински съвет – Плевен, за заседанието през м. май. Местният парламент заседава в четвъртък, 30 май, от 9 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първа точка е предложение за промени в общинската Наредба №3, регламентираща обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. В писмо до местната управа от областния управител се посочва, че след справка в Наредбата, извършена по повод устни сигнали от граждани, е установено изискване за представяне в оригинал на редица документи. Цитиран е конкретно чл.34а, ал. 1, касаещ издаване на карти за локално паркиране по местоживеене. Излагат се и съображения, че за някой от документите изискването е необосновано. Отделно с докладна записка от дирекция „Aдминистративно обслужване“ се посочват несъответствия на някои срокове за издаване на карти/талони за паркиране със сроковете, регламентирани в АПК. Предлаганите промени са с цел синхронизиране на действащия подзаконов нормативен акт с тези от по-висш ранг.

На тази сесия съветниците ще гласува годишните отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Финансови справки представят: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Дентален център I – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД – Плевен; „Паркстрой“ ЕООД; „Тибор“ ЕАД. Със същото решение ще бъде определен и размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества, приключили 2018 г. на печалба. Ще се регламентира и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за три от дружествата за 2019 г.

 Трета точка в предварителния дневен ред е предложение за Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 г. Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, дирекция „Социално подпомагане“ ежегодно внася Програма за закрила на детето в Общинския съвет за одобрение. Преди това програмата се обсъжда с всички заинтересовани институции, като при изготвянето й са взети предвид националното законодателство, европейските директиви и местните специфики. Основните цели, заложени в предложения проект на документа, са: Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване право на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот; Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; Развитие на качествено образование за всички деца; Живот без насилие за всички деца; Спорт, култура и дейности за свободното време; Мониторинг и контрол на грижата за децата; Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. Последното предвижда провеждането на кампании за попу­ляризиране на интернет Горещата линия за борба със сексуална експлоатация на деца към Национал­ния център за безопасен интернет и разпространяване на мобилното приложение за бързо подаване на сигнал и връзка с консултант. Заложено е и обучение на учители и други професионалисти за работа с деца за придобиване на умения за предпазване в интернет.

Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус”, е т.16 в дневния ред. Предложението касае съгласие за промяна на характера от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на засегнатите части от имоти – пасища, мери и пътища, в землищата на две населени места в общината –  селата Николаево и Бохот.

Сред останалите точки са предложение за безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот за НЧ „Искра 1912” – с. Гривица и за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната здравна инспекция на имот – частна общинска собственост, в административна сграда на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. За разглеждане влиза и предложение улица в с.Гривица да носи името на генерал Тотлебен.

Последните две точки в дневния ред касаят предоставяне на еднократни финансови помощи на граждани със здравословни проблеми. Вносител и на двете е постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика“. Комисията предлага с 300 лв. да бъде подпомогнато момиче от Плевен с детска церебрална парализа. Второто предложение е във връзка с постъпило заявление от Снежана Кежева за предоставяне на еднократна финансова помощ, необходима й за наемане на личен асистент. Към заявлението е приложено и експертно решение от ТЕЛК за определена I група с чужда помощ. От комисията предлагат г-жа Кежева да бъде подпомогната еднократно със сума в размер на 400 лв.

 Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет”: https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30052019-g