Новини

Общинският съвет заседава в сряда по дневен ред от 30 точки

По 30 точки, 2 от тях питания от общински съветници, ще заседава утре /26 септември/ Общинският съвет на Плевен. С решение на Председателския съвет на местния парламент заседанието този месец е насрочено ден по-рано от обичайното, заради старта на мащабна инвестиция в четвъртък в Плевен. Сесията започва в 9 ч., в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за нов Правилник за дейността на общинското предприятие „Център за градска мобилност”. Предприятието е създадено през април 2012 г., тогава е приет и правилник за дейността му, който правилник в последствие е променян. Настоящото предложение за приемане на нов е поради необходимост от актуализиране и осъвременяване с оглед включване, конкретизиране и определяне на действително извършваните дейности от центъра.

Общинският съвет ще обсъди промяна на свое решение, прието през юли тази година. Решението касае вътрешни компенсирани промени между обекти от поименния списък за капиталови разходи на Общината за 2018 г., между които и Ритуален дом „Гробищен парк Стадиона“. Сметната стойност за извършване на основен ремонт на Дома е изменена от 17 000 лв. на 18 000 лв. Заради спецификата при финансирането на този ремонт, а именно два източника на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, се налага изменение на точка в решението от юли.

Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2018 г., е пета точка в предварителния дневен ред на съветниците. Представянето на справката е в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.

Местният парламент предстои да се произнесе по актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период. С решение от януари тази година на Министерски съвет се стартира бюджетна процедура за 2019 г., като министърът на финансите е дал указания на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, за подготовка и представяне на бюджетните прогнози за периода 2019 – 2021 година. Съгласно Закона за публичните финанси, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средства от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг. Представените бюджетни прогнози за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. за Община Плевен са разработени на база действащите стратегически документи на местно ниво, планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години, приетия бюджет на Общината за 2018 г., както и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. За периода не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по бюджета на Община Плевен в частта „местни приходи“, се посочва в предложението.

Съветниците ще разгледат предложение и за промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за тази година. Към приетия сборен бюджет на Общината за 2018 г. е утвърден списък с обекти, представляващи капиталови разходи за годината на обща стойност 39 808 728 лв. След проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори с изпълнители, се налага корекция в първоначално одобрените годишни разходи.

Със свое решение от 27.02.2014 г. Общински съвет Плевен е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез банков кредит в размер на 1 200 000 лв. На предстоящото заседание предстои обсъждане на текст за Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.“.

Предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 год. влиза в под номер 10 в дневния ред на заседанието. Постъпилите искания от директори на училища в общината са седем. Те са за: от ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат, СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Христо Ботев“ – с. Мечка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж и ОУ „Антон Старшимиров“ – с. Бохот.

Под номер 12 в предварителния дневен ред е предложението за  съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания. Гандия е град с 80 000 жители, като българите, които живеят там, са близо 5 000 души и повече от половината са от Плевенска област. Официална делегация от Община Гандия гостува в Плевен за Празника на града 15 май и по време на проведените разговори бе изразено желание от двете страни за подписването на договор за установяване на партньорски отношения. Първата крачка беше направена с подписване на Протокол за намерения за установяване на партньорски отношения от кметовете на двете общини.

На септемврийското си заседание Общинският съвет предстои да обсъди още предложение за създаване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни деца, преживели насилие и предложения за закриване на Клуба на хората с увреждания и пенсионера на ул.”Гренадирска” №34-Б в Плевен. Последните две точки в дневния ред са питанията от общински съветници.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет.