Новини

РИМ – Плевен обогати колекцията си с нови видове препарирани животни

РИОСВ – Плевен e предоставила на отдел „Природа“ на Регионален исторически музей общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие – Дива котка /Felis silvestris/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Калугерица /Vanellus vanellus/, Зелен кълвач /Picus viridis/, Червеноклюна потапница /Netta rufina/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Скален […]